Regulamin Sklepu Internetowego www.KoloroweBaloniki.pl


Sklep internetowy www.KoloroweBaloniki.pl jest prowadzony przez: 

Kolorowe Baloniki Sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach, ul. Słowiańska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531777, NIP:534-250-02-63, REGON 360099979, 

(dalej: „Spółka”). 


SŁOWNIK POJĘĆ: 

Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą www.kolorowebalonik.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.kolorowebaloniki.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 


Czas wysyłki - jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi do 48h (w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Czas dostawy - jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.kolorowebalonik.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym www.kolorowebalonik.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.kolorowebalonik.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.kolorowebalonik.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. 

5.Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.


§2 Logowanie/Rejestracja

1. W celu założenia indywidualnego konta przez Klienta w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna. 

3. Po założeniu indywidualnego konta przez Klienta w Sklepie Internetowym każdorazowe następne logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce konto.

5. Aby usunąć konto Klienta ze Sklepu Internetowego kolorowebaloniki.pl należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres esklep@kolorowebaloniki.pl z adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym kolorowebaloniki.pl

6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem poczty e-mail na adres awaria@kolorowebaloniki.pl

 

§3 Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 


§4 Ceny produktów

1. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, jak również od wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. 

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 


§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

2. Ilość oferowanych produktów w ramach Sklepu Internetowego jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. 

4. Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.

5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin zamówienie zostaje anulowane.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

7. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.

8. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.

9. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który chociaż jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej bądź chociaż jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską. 

11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z powodu braku towaru w magazynie bądź z innych przyczyn, w tym także, jeśli Spółka nie będzie miała możliwości w czasie przewidzianym na realizację zamówienia dostarczenia zamówienia do Klienta, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

12. W sytuacji, gdy możliwa będzie realizacja jedynie części zamówienia, Spółka może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia; 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie; 

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie przy czym w takiej sytuacji Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej lub gdy Spółka nie będzie mogła nawiązać kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki, Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Spółka może również anulować zamówienie w całości. 

14. W przypadku opisanym w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za zamówienie została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy Klienta przy czym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka również nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

16. Do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, Klient może dokonać zmiany zamówienia, które mogą polegać na:

- rezygnacji z całości zamówienia,

- rezygnacji tylko z niektórych produktów zamówienia, 

w tych przypadkach, przy zapłacie dokonanej z gory, zwrot odpowiedniej cześci ceny sprzedaży nastąpi na zasadach opisanych w ust. 15 niniejszego paragrafu;

- zmiany w adresie dostawy,

- zmiany danych na fakturze. 

Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego w zakładce zamówienia lub kontaktując się ze Spółką pod numerem telefonu 0048 696 677 711.

17. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.


§6 Formy płatności

1. Zapłaty za dostarczenie zamówienia można dokonać w następujący sposób:  

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia osobiście w sklepie Spółki pod adresem ul. Szkolna 5, Kanie 05-805 – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę,

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę,

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – za pomocą systemem PayU


§7 Rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku płatności za zamówienie gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę – podczas odbioru zamówienia osobiście przez klienta, jak również podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym. 

2. W sytuacji płatności przelewem bankowym przed odbiorem zamówienia realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 


§8 Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy oferowanych produktach Spółka zamieszcza jednocześnie informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, który uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

2. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. W sytuacji podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy przedmiotu zamówienia.


§9 Reklamacja

1. Klient, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.  Spółka zaś ma obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkować się do reklamacji Klienta i powiadomić go o sposobie dalszego postępowania.  

2. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, Klient ma obowiązek dokonać spisania protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przy odbiorze przesyłki może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie.

3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez klienta jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu tego produktu od Spółki i opisem reklamacji. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na produkt wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§10 Warunki gwarancji

1. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty, mogą one być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §9 niniejszego regulaminu. 


§11 Odstąpienie od umowy

1. Klient (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 niniejszego pragrafu.

2. stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie powyższym postanowieniem wymaga złożenia oświadczenia na piśmie. wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

4. W sytuacji skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, zwrot powinien nastąpić́ niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie czternastu dni na adres siedziby Sklepu Internetowego to jest Kolorowe Baloniki ul. Szkolna 5, 05-805 Kanie.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta zapłatę zgodnie z postanowieniami §5 ust. 15 przedmiotowego regulaminu. 

7. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych od Konsumenta aż do chwili otrzymania produktu z powrotem.

8. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  


§12 Dane osobowe

1. Kolorowe Baloniki Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwaną dalej RODO).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą Kolorowe Baloniki sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach (05-805)  przy ul. Słowiańska 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531777, NIP 534-250-02-63, REGON 360099979,

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. 

5. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się przez Klienta na jego osobiste konto w Sklepie Internetowym.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

8. Spółka tworzy zbiór danych osobowych o nazwie: "Klienci firmy Kolorowe Baloniki Sp. z o.o.", zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

9. Spółka uprawniona jest do udostępniania danych oraz danych osobowych wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do podpowierzenia danych Użytkownika innym podmiotom w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Podmiot, któremu zostaną podpowierzone dane osobowe Użytkownika nie wykorzysta ich w innym celu niż te opisane w § 3 pkt 2.

11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Spółka nie wysyła wiadomości email z prośbą o podanie hasła dostępu do Konta, jak również nie wysyła hasła dostępu do Konta na adres email.

12. Użytkownik może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych w ramach wykonywania marketingu bezpośredniego produktów i usług Hurtowni zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1489 z póź. zm.) na wskazany numer telefonu oraz adres e-mail.

13. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane osobowe Użytkownika w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego przez Hurtownię zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1489 z póź. zm.). 

14. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla celów założenia Konta i korzystania z usług oferowanych przez Sklep internetowy. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług przez Spółkę.

15. W celu ciągłego dążenia do utrzymania jak najlepiej dopasowanej do potrzeb Użytkowników oferty, Sklep internetowy gromadzi adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami, zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

16. Informacje o wszelkich incydentach lub pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Spółce należy kierować na adres poczty elektronicznej – iod@kolorowebaloniki.pl. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Spółkę niezwłocznie zajmie się zgłoszonym incydentem lub odpowie na pytanie.

17. Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej Polityce prywatności.


§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego  i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)


Kolorowe Baloniki

ul. Szkolna 5,

05-805 Kanie


Odstępuję od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………………………….


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/numer rachunku: 


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


Adres, nr telefonu, adres email konsumenta(-ów)Data i Podpis konsumenta 

(tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)