Nasze marki

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.KoloroweBaloniki.pl i Sklepu Internetowego www.modarri.pl (występujące dalej pod wspólną nazwą Sklepu Internetowego).

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe, które zostają przekazane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Kolorowe Baloniki Sp. z o.o. z siedzibą w Otrębusach 05-805, ul. Słowiańska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531777, NIP:534-250-02-63, REGON 360099979, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powierzane dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień w następujących celach:

  • realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
  • rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, przekazywania informacji o naszym sklepie ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami – w przypadku zgody na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może jednak uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym.

Powierzając swoje dane osobowe mają Państwo prawo wglądu do tych danych, prawo żądania ich aktualizacji jaki i ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Państwa w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać. Mogą Państwo również zwrócić się do Spółki z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: info@kolorowebaloniki.pl z adresu poczty elektronicznej, który został użyty w celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym KoloroweBaloniki.pl lub Modarri.pl. 


II. Zasady bezpieczeństwa

Kolorowe Baloniki Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były poprawne, dokładne i aktualne, przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, jak również aby nie były one przechowywane dłużej niż to konieczne, bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Państwa bezpieczeństwa, proszę pamiętać aby ustanowić login oraz hasło do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Zaleca się w szczególności: aby w haśle wskazać ciąg znaków i cyfr oraz zastosować duże i małe litery, każdorazowe wylogowanie się ze strony sklepu po zakończeniu użytkowania Sklepu Internetowego. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony, prawidłowe wylogowanie nastąpi po wyborze opcji „Wyloguj”,  umieszczonej w prawym górnym rogu strony. Nadto zaleca się zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim, korzystanie z programów antywirusowych, korzystanie ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.
Wskazujemy, że korzystanie z cudzych komputerów może rodzić ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które zostają podane w trakcie logowania i korzystania ze Sklepu Internetowego.
W sytuacji gdy korzystacie Państwo ze Sklepu Internetowego za pomocą komputera „trzeciego”, należy pamiętać aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron albowiem z danych, które zostały zapamiętane może skorzystać następna osoba korzystająca z przedmiotowego – obcego komputera.


III. Informacje techniczne

Podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego na Państwa urządzeniu: komputerze, smartfonie, tablecie, zapisywane są pliki, w szczególności tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików możliwe jest. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego, co umożliwia rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących pozwalających na ustalenie czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla wykorzystywanego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo, na zapisywanie tych plików na urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Jeśli są Państwo zainteresowani tematem, polecamy skorzystanie z narzędzia umożliwiającego blokowanie plików cookie.


Pozostałe informacje techniczne

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.


IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Informacje o zmianach zostaną ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 3 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka Prywatności.